Processing of Personal Data

KİŞİSEL VERİLER AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak, ADSBOT İnternet Teknolojileri ve Reklamcılık Hizmetleri Limited Şirketi (“Şirket”) Veri Sorumlusu sıfatına sahip olup; kişisel verileriniz Şirket tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile uyumlu olarak işlenir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

Şirket’in işlediği kişisel verileriniz aşağıda belirtilen şekilde Kanun’un ve Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne (GDPR) uygun olarak kategorize edilmiştir. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 

 

 • Kimlik ve İletişim Bilgisi: ad, soyad, telefon, doğum tarihi, cinsiyet, adres, işyeri bilgisi, e-posta adresi
 •  
 • Kullanıcı Bilgisi, Kullanıcı İşlem Bilgisi ve Finansal Bilgi: üyelik bilgileri, üyelik ID numarası, Şirket hizmetlerinden yararlandığınız tarih ve saate ilişkin veriler, Site üzerinde arama yaparken kullandığınız terimler ve filtreleme tercihleriniz, tercihleriniz, puan ve yorumlarınız, ziyaret ettiğiniz sayfalar, kullanım sırasında oluşan hatalar

 

 • Lokasyon Bilgisi: Şirket’in hizmetlerini kullanmanız esnasında elde etmiş olduğumuz, GPS verisi gibi konumunuza ilişkin belirli veya yaklaşık konum bilgileri

 

 

 • İşlem Güvenliği Bilgisi: log in credential bilgileri, parola bilgileri

 

 •  
 • Pazarlama Bilgisi: alışkanlıklarınız ile beğenilerinizi gösteren raporlar ve değerlendirmeler, bildirimler, hedefleme bilgileri, çerez (cookie) kayıtları vb. bilgiler

 

 

 • Şikayet Yönetimi Bilgisi: Site üzerinden yaptığınız etkileşimler

 

 • Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi

 

 

Kanunun 3. ve 7. maddeleri çerçeve anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir. Verilerinizin işlenip işlenmediği konusunda başvuru yaparak bilgi alabilirsiniz.

Şirket ile paylaştığınız kişisel verileriniz, Site’den ve Site üzerinden veya Mobil uygulama (“Site”) üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalanabilmeniz için, Site’ye üyelik kaydınızın gerçekleştirilmesi, üyelik kaydına ilişkin güncellemelerin yapılması, Şirket’in sunduğu ve Site üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi yeni hizmetlerin tanıtılması ve bu doğrultuda tarafınıza gerekli bilgilendirmelerin yapılması dahil ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirket ve Şirket ile iş ilişkisi içinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temininin sağlanması ve bu kapsamda tarafınıza gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve bu faaliyetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işlenebilir.

Söz konusu kişisel bilgiler sizinle iletişime geçmek veya Site’deki veya Mobil uygulama üzerindeki deneyiminizi iyileştirmek (iletişim yönetimi sürecinin yönetilmesi, memnuniyet araştırmalarının yapılması vb.) amacıyla kullanılabileceği gibi, şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında kullanılabilecek, kimliğiniz ifşa edilmeksizin çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Söz konusu bilgiler Şirket tarafından doğrudan pazarlama, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz amaçlarıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla sizlerle ile iletişime geçilebilecektir.

Şirket ayrıca, Kanun’un 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi olarak sizlerin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Veri Sahibi ile Şirket arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Yukarıda da belirtildiği üzere Şirket, çerez (Cookie) kullanabilecek ve bu kapsamda veri işleyerek üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilecektir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere Site’nin Veri Sahibi tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak Site’nin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, internet sitelerini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin herhangi bir internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup, bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirket tarafından Şirket ve Şirket’e bağlı internet siteleri üzerinden, paylaşıma onay vermeniz halinde tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan/ fiziksel yöntemlerle elde edilmekte ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, md.5/1 uyarınca açık rızanız alınarak işlenmektedir. Ek olarak şartların oluşması halinde md.5/2/c uyarınca varsa tarafınızla akdedilecek ilgili sözleşmenin kurulması, ifası ve sona erdirilmesi için, md.5/2/ç uyarınca ticari elektronik iletilere ilişkin saklama yükümlülüğü ve diğer yükümlülükleri Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için ve md.5/2/e uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için ve md.5/2/f uyarınca ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, kurumun tanıtımı gibi veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde işlenebilecektir.

 

 

 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak; yukarıda açıklanan işleme Amaçlarının yerine getirilebilmesini sağlamak, ticari elektronik ileti iletebilmek, verileri işlemek, saklamak, korumak gibi amaçlarla çalışılan iş ortakları, aracı hizmet sağlayıcılar, hizmet alınan gerçek veya tüzel kişiler, tedarikçiler ve danışmanlar ile gizlilik sözleşmeleri ile güvenliği sağlanmak kaydı ile yasal sınırlara uygun olarak ve ilgili işlemin gereği ve amacı ölçüsünde paylaşabilmekte, aktarabilmektedir.

Kişisel veriler, Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişilere aktarılabileceği gibi, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere (kişisel verilerin korunması hususunda yeterli koruma bulunan ülkelere ve/veya yeterli koruma bulunmayan ülkeler için Kanun’da belirtilen şartlara uyulmak sureti ile) yurt dışına da aktarabilecektir.

Ayrıca kişisel veriler, yasal bir gereklilik gereği bu verileri talep etmeye ve almaya yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile de paylaşılabilecektir.

 

 

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır.

 

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirket ile iletişime geçerek, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

 

İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

 1. Verilerinizi Ne Kadar Süreyle Saklıyoruz?

Şirket ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işbu Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen amaçların gerektirdiği süre boyunca ve Şirket’in ilgili mevzuatta belirtilen zamanaşımı süreleri boyunca saklanmaktadır. Ayrıca, söz konusu kişisel verileriniz Şirket ile aranızda doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere saklanabilecektir.

 

 1. Verilerinizin Güvenliğini Nasıl Sağlıyoruz?

Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda,

 • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • kişisel verilerin muhafazasını

sağlamak amacıyla uygun şartlar maliyetler gözetilerek/ asgari güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmaktadır.
Şirket ayrıca, sizden elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve GDPR hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamamakta ve işleme amacı dışında kullanmamaktadır.

 

Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır ve bu metinleri incelemenizi önermektedir.

 

 1. Değişiklikler

İşbu Gizlilik Politikası değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla zaman zaman güncellenebilecektir.

 

 

YURTDIŞI AKTARIM

 

Yukarıda sayılan kişisel veriler, Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişilere aktarılabileceği gibi, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere kişisel verilerin korunması hususunda yeterli koruma bulunan ülkelere ve/veya yeterli koruma bulunmayan ülkeler için KVKK’da belirtilen şartlara uyulmak sureti ile yurt dışına da aktarabilecektir.

INFORMATION NOTE ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

 

ADSBOT İnternet Teknolojileri ve Reklamcılık Hizmetleri Limited Şirketi (“Company”), is the Data Controller. Your personal data are processed by the Company within the framework explained below and always in compliance with the Law numbered 6698 on the Protection of Personal Data (“the Law numbered 6698”).

 

 1. Purposes of the Processing of Your Personal Data:

Your personal data processed by The Company is categorized according to (i) the Law for Protection of Personal Data (“Law”); and (ii) General Data Protection Regulation (“GDPR”) as provided for in the following. Unless expressly stated otherwise, the terms “personal data” under the terms and conditions of this Privacy Policy shall cover the following information.

 • Identity and Contact Information: name, surname, phone, birthdate, gender, address, workplace information, e-mail address

 

 • Information About the User, User Transaction Data and Financial Information: membership data, membership ID number, data on the date and time of using The Company services, reasons for communication with The Company, terms you use when searching at the Site and filtering preferences, scores and remarks, preferences, pages you have visited, errors during use.
 • Location Information: Specific or approximate location information about your location, such as GPS data, that we have received while using the services of The Company.
 • Transaction Security Information: log in credential information, password information
 • Marketing Information: reports and evaluations showing your habits and likes, notifications, targeting information, and information on cookie records, etc.
 • Complaint Management Information: Communiciations you make through the Site
 • Risk Management Information: IP address

 

Data anonymized under Articles 3 and 7 of the Law will not be considered as personal data in accordance with the provisions of the said law and the processing of such data will be conducted without being bound with the provisions of this Privacy Policy.

Please apply to the Company whether your data is being processed.

Personal data you share with The Company may be processed for making your membership registration on the Site, updating the membership registration, conducting commercial activities including improvement of the services offered by The Company and providing new services through the Site, and providing you with information on these activities, determining and implementing commercial and business strategies, ensuring legal and commercial security of the persons who are in business relationship with The Company and providing necessary information to you and fulfilling responsibilities arising from the nature of these activities to allow you to utilize the services provided through the Site or via the Mobile Application.

Such personal information may be used to communicate with you or to improve your experience on the Site or on the mobile application (such as managing the communication management process, conducting research on customer satisfaction, etc.), and also to perform internal reporting and business development, and to make various statistical evaluations without disclosing your identity, to create database and perform market research. This information can be processed, stored and transmitted to third parties by The Company for the purposes of direct marketing, digital marketing, remarketing, targeting, profiling and analysis, and you may be contacted for promotion, maintenance and support activities on various applications, products via the aforementioned information.

 

 

The Company will also be able to process and share your personal data with third parties, pursuant to Articles 5 and 8 of the Law, and/or in the presence of exceptions under the applicable law, without obtaining your consent as Data Owner. Such conditions mainly include:

 • If clearly prescribed in the law,
 • If necessary to protect the life or physical integrity of a person or third parties, where the person is unable to explain his consent or the consent of such person is not legally accepted,
 • If the processing of personal data is required for performance or execution of an agreement between the Data Owner and The Company,
 • If it is compulsory for The Company to fulfill its legal obligations,
 • If it has been revealed to the public by the Data Owner,
 • If its compulsory for the establishment, use or protection of a right,
 • Data must be processed for the legitimate interests of The Company, provided that it does not jeopardize fundamental rights and freedoms of the Data Owner.

 

 

As mentioned above, The Company will be able to use cookies and transmit data to third parties for processing purposes only to the extent required by such third party to generate analysis services based on the data in question. The technical communication files mentioned above are the small text files that the Site sends to the browser of the Data Owner for storage in the main memory. The technical communication file makes the use of the Site more convenient by storing status and preference settings for the website. The technical communication file is designed and used for helping to generate statistical information on the number of people who use internet sites in what proportion of the time, the number of times a person visits a website, the number of times they have visited a particular website, the amount of time they have stayed at the site; and to dynamically generate advertisements and content from user pages specially designed for users. The technical communication file is not designed to receive any other personal data from the main memory. Most browsers are configured to accept the technical communication file by default; however, users can always change the browser settings so that the technical communication file is blocked or a notification is made upon receiving a technical communication file.

 

 

 1. The Method and Legal Reason of Collecting Your Personal Data

Your personal data are obtained and processed by Company through Company website and its affiliated websites, with entirely or partly automatic methods, or non-automatic/physical methods provided that it is part of a data recording system, depending on your type of communication with the Company.

Your personal data are processed with your explicit consent as per Article 5/1. Additionally, should conditions provide, your personal data may be processed in order to conclude, execute and terminate a relevant contract with you, if any, as per Article 5/2/c; in order for the Company to be able to perform its legal obligations such as storing commercial electronic communications as per Article 5/2/ç; in case data processing is mandatory for the establishment, exercise, or protection of any right as per Article 5/2/e; and in case data processing is mandatory for the legitimate interests of the data controller provided that this processing shall not violate the fundamental rights and freedoms of the data subjects as per Article 5/2/f.

 1. To Which Parties and For What Purposes Your Personal Data May Be Transferred

Your personal data may be shared with and transferred to ongoing business partners, intermediary service providers, real or legal entities that provides various services, suppliers and consultants, for purposes such as fulfilling the abovementioned data processing Purposes, sending electronic mails, processing, storing and protecting data, in line with legal limitations and to the extent of the necessity and purpose of such transfer, in line with the abovementioned Purposes and in accordance with the Articles 8 and 9 of the Law numbered 6698.

Personal data may be transferred to real or legal entities residing in Turkey as well as abroad on the condition that they shall be processed in Turkey or processed and stored outside Turkey (to countries that have sufficient measures regarding the protection of personal data and/or to countries falling short of such measures provided that the conditions specified by the Personal Data Protection Law shall be satisfied).

Furthermore, personal data may be shared with public bodies or institutions authorized to demand and obtain such data out of legal necessity.

 

 1. Rights of Data Subject under the Law numbered 6698 Article 11

As personal data owners, you are entitled

 • to learn whether or not your personal data have been processed;
 • to request information as to processing if your data have been processed;
 • to learn the purpose of processing of the personal data and whether data are used in accordance with their purpose;
 • to know the third parties in the country or abroad to whom personal data have been transferred;
 • to request rectification in case personal data are processed incompletely or inaccurately;
 • to request deletion or destruction of personal data within the framework of the conditions set forth under article 7;
 • to request notification of the operations made as per indents (d) and (e) to third parties to whom personal data have been transferred;
 • to object to occurrence of any result that is to your detriment by means of analysis of personal data exclusively through automated systems;
 • to request compensation for the damages in case the person incurs damages due to unlawful processing of personal data

by applying to the Company.

 

As personal data owners, in case you deliver your claims related to your rights to the Company, your claim will be concluded as soon as possible or, at the latest, within 30 (thirty) days depending on the nature of the claim.

In case this transaction brings an extra cost, a compensation will be requested from you as per the rates determined by the Personal Data Protection Board.

 

 1. For How Long Do We Store Your Data?

Your personal data you share with The Company will be kept for the period required for the fulfillment of the purposes set out in this Privacy Policy and for the time limits set forth in the applicable legislation. In addition, your personal data may be retained for a limited purpose of defending against any dispute that may arise between you and The Company.

 

 

 

 1. How Do We Ensure the Security of Your Data?

The Company takes necessary technical and administrative precautions and has necessary audits performed to ensure prevention of

 • illegal processing of personal data,
 • illegal access to personal data, and
 • protection of personal data

for the purpose of providing the minimum level of security by considering appropriate conditions and costs set out under the applicable legislation or expressed in this Privacy Policy.

In addition, The Company does not disclose any personal data obtained from you to third parties in contravention of the provisions of this Privacy Policy, the Protection of Personal Data Law and GDPR and does not use it for purposes other than processing.
For links located in the Site to other applications, The Company does not bear any responsibility for the privacy policies and content of such applications and advises that you review them.

 

 

 

 1. Amendments

This Privacy Policy may be updated from time to time in order to comply with any changes in requirements and the legislation.

 

 

OVERSEAS DATA TRANSFER

 

Personal data mentioned above may be transferred to real or legal entities residing in Turkey as well as abroad on the condition that they shall be processed in Turkey or processed and stored outside Turkey to countries that have sufficient measures regarding the protection of personal data and/or to countries falling short of such measures provided that the conditions specified by the Personal Data Protection Law shall be satisfied.

Request a Demo

Thank You!

Your demo request has been received successfully.